S čím Vám můžeme pomoci

 • Pracovně-právní vztahy
 • Rodinná problematika
 • Řešení situace v zadluženosti
 • Sepisování a podávání insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení na základě akreditace Ministerstva spravedlnosti
 • Sociální systémy a služby
 • Ochrana spotřebitele a občanských práv

Služba poskytuje základní a odborné sociální poradenství.

Základní sociální poradenství

 Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.
Odborné sociální poradenství

 Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  zprostředkování navazujících služeb například v případech, kdy jsou k řešení nezbytné či vhodné služby, které Poradenské centrum Litoměřice neposkytuje a v situacích, kde je z jiných důvodů vhodnější využití jiné služby (dopravní obslužnost, vyšší míra specializace na danou problematiku atd.), či si to z jiných důvodů zájemce o službu/uživatel přeje
 • sociálně terapeutické činnosti:
  poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – podpora a pomoc při řešení situace, se kterou si uživatel neví rady
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.