Charakteristika služby

Poradenské centrum Litoměřice je zařízením Diecézní charity Litoměřice a poskytuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. Poradna poskytuje služby ambulantně, formou osobní konzultace. Terénní forma je zájemcům o službu či uživatelům poskytována, jestliže se nemohou ze závažných důvodů do poradny dostavit.

Poslání služby

Naším posláním je být uživatelům partnerem při překonávání a řešení nepříznivých životních situacích krátkodobého i dlouhodobého charakteru, podporovat je při získávání potřebných znalostí, dovedností a informací, které posilují jejich plnohodnotný a bezkonfliktní život. Uživatelům pomáháme orientovat se v každodenním životě a motivujeme je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v nepříznivé situaci.

Cílová skupina

Na Poradenské centrum Litoměřice se mohou obrátit osoby (starší 18 let) v krizi a rodiny s dítětem/dětmi, které se ocitají v různorodých situacích ohrožení nebo nouze, které nezvládají řešit vlastními silami.

Zásady aneb co je pro nás důležité

Služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka. K poskytování služeb a k uživatelům přistupujeme poctivě, pravdivě a otevřeně. Usilujeme o pružný a individuální přístup k potřebám uživatelů služby. Ctíme právo uživatelů služby na nesení rizika a maximálně využíváme síťového charakteru charitní organizace. Služby poradny jsou poskytovány bezplatně. Při poskytování služeb se řídíme Etickým kodexem Charity Česká republika.

Cíle

Dlouhodobým cílem služby je prostřednictvím poskytování informací a posilování zdatností a kompetencí uživatelů přispívat k sociálnímu začleňování.

Okamžitá kapacita: 2 klienti

Pro koho jsme:

Ambulantní forma služby

  • Osoby v krizi starší 18 let, které nezvládají danou situaci řešit vlastními silami a převážně se zdržují na území Ústeckého kraje.
  • Rodiny s dítětem/dětmi, které nezvládají danou situaci řešit vlastními silami a převážně se zdržují na území Ústeckého kraje.

 Terénní forma služby