Charakteristika služby

Poslání

Poslání sociální služby Charitní pečovatelské služby (dále jen CHPS) provozované Diecézní charitou Litoměřice je předcházet sociálnímu vyloučení a snižovat míru sociálního vyloučení lidí majících sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. CHPS je terénní sociální služba, kde podpora a pomoc v domácím prostředí slouží jako efektivní nástroj pro zabezpečení bio-psycho-socio-spirituálních potřeb uživatelů služby, čímž předchází působení negativním vlivům jejich sociální izolace.

Cíl

Hlavním cílem CHPS je podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech, což znamená, že nebudou potřebovat jiné pobytové sociální služby.

Podporovat a zachovávat soběstačnost klienta a umožnit mu co nejkvalitnější a nejdelší život v jeho přirozeném sociálním prostředí, dále nabídnout uživateli pomoc žít nezávisle tak, jak to dovolí jeho zdravotní stav, a to i zapůjčením kompenzačních pomůcek. Pomoci uživateli zachovat kontakt se společenským prostředím, tj. s okolím, rodinou a přáteli.


Cílem je pomoci překlenout i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci a na konci tohoto období nebude uživatel CHPS potřebovat pomoc v tak vysoké míře nebo vůbec. Veškerá pomoc a nabízené služby respektují plně etické principy, jako je právo na důstojnou péči, právo na svá vlastní rozhodnutí a svobodnou volbu.

Uspokojení sociálních potřeb uživatele pomocí pečovatelské služby umožňuje zlepšení jeho psychického stavu a zároveň tím i stavu fyzického. Poskytovaná sociální služba zachovává a rozvíjí důstojný život uživatele.

Cílová skupina
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižení
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zásady poskytování služeb:
 • individuální přístup k uživatelům CHPS
 • profesionalita zaměstnanců CHPS
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti
 • zachování lidské důstojnosti – respektování a ochrana práv uživatelů; důvěra sdělení
 • respekt k soukromí
 • partnerský přístup k uživatelům služeb (partnerský vztah znamená rovnost mezi uživatelem a pečovatelskou službou)
 • prevence sociálního vyloučení
 • flexibilita služby
 • spolupráce s rodinou nebo blízkými uživatele
 • nestrannost služby
Činnosti:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Okamžitá kapacita:

Pondělí 7.00 - 15.30 Pro okamžitou kapacitu 4 15.30 - 21.00  Pro okamžitou kapacitu 1
Úterý 7.00 - 15.30 Pro okamžitou kapacitu 4 15.00 - 21.00  Pro okamžitou kapacitu 1
Středa 7.00 - 15.30 Pro okamžitou kapacitu 4 15.00 - 21.00  Pro okamžitou kapacitu 1
Čtvrtek 7.00 - 15.30 Pro okamžitou kapacitu 4 15.00 - 21.00  Pro okamžitou kapacitu 1
Pátek 7.00 - 15.30 Pro okamžitou kapacitu 4 15.00 - 21.00  Pro okamžitou kapacitu 1
Sobota 7.00 - 21.00 Pro okamžitou kapacitu 1    
Neděle 7.00 - 21.00 Pro okamžitou kapacitu 1    
Působnost
 • Chomutov a jeho spádové obce
 • Jirkov a jeho spádové obce