S čím Vám můžeme pomoci

S čím Vám můžeme pomoci
 • pomoc při vyřizování osobních či jiných dokumentů
 • pomoc se sepisováním a podáváním různých žádostí a tiskopisů (např. různé sociální dávky či uplatňování výživného na dítě …)
 • poskytování informací o dalších či návazných službách
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik pomocí umožnění bezplatného testování na pohlavně přenosné choroby
 • pomoc s hájením Vašich práv v různých oblastech (např. zadluženost, rodinná problematika…)
Činnosti
 • základní poradenství – zejména poskytnutí informací o návazných službách
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – zejména poradenství v oblasti bydlení, zaměstnání, zdravotního a sociálního zabezpečení, rodinné problematiky, problematiky zadluženosti apod., vč. vyhledávání pracovních nabídek, nabídek bydlení, zpracovávání návrhů a podání apod
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – zejména podpora klientek prostřednictvím strukturovaného rozhovoru při orientaci a následném hledání zdravých a funkčních náhledů na vztahy v rámci svého sociálního prostředí, pomoc při vyhledání a zprostředkování kontaktu s příbuznými, známými apod.
  • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob – zejména prostřednictvím vedení strukturovaného rozhovoru, který vede klientku k novým náhledům na vlastní situaci, nabízí jí nová východiska a přístupy, podpora a posilování takových náhledů a jednání, které rozšiřují prostor svobody možností klientek, vytváření profesního vztahu, který posiluje zdravé sebepojetí klientek, učí je nové sociální role, narušuje zažité auto stereotypy klientek apod.
  • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod – především poskytování osvětových informací o pohlavně přenosných chorobách, bezpečnostních rizicích spojených s poskytováním sexuálních služeb, legislativních rizicích vč. Poskytování informací o možnostech prevence a minimalizace těchto rizik, dále potom prostřednictvím distribuce ochranných pomůcek a prostřednictvím orientačního testování na pohlavně přenosné choroby z kapilární krve spojené s následným poskytnutím informací.