Charakteristika služby

Poslání

Posláním projektu Magdala – Ústecký kraj je poskytovat pomoc a podporu ženám a dívkám, které pracují v oblasti prostituce a sexbyznysu na Ústecku a Chomutovsku. Naší službou se snažíme snižovat negativní dopady spojené s tímto způsobem života jak na klientky, tak i na jejich okolí. Usilujeme rovněž o to, abychom naše klientky motivovali k pozitivním změnám ve způsobu života a vytvářeli pro tyto změny příležitosti.

Našim klientkám nabízíme pomoc při orientaci v jejich životní situaci, poskytnutí osvětových informací týkajících se zdraví a bezpečnosti, poskytnutí ochranných pomůcek, testování na pohlavně přenosné choroby, základní poradenství týkající se zejména oblasti práce, bydlení, zdravotního a sociálního zabezpečení, dluhové problematiky a problematiky rodinných vztahů.

V případě potřeby můžeme klientkám nabídnout zprostředkování dalších návazných služeb zejména v oblasti zdravotnictví a pobytových sociálních služeb.

Cílová skupina aneb pro koho je služba určena
  • osoby komerčně zneužívané
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Cílová skupina dle věkové kategorie
  • dorost (16 - 18 let)
  • mladí dospělí (19 - 26 let)
  • dospělí (27 - 64 let)
Cíle služby

Dlouhodobým cílem služby je prostřednictvím terénní sociální práce podporovat klientky z cílové skupiny v realizaci svobodných, vědomých a odpovědných rozhodnutí a vytvářet a nabízet podmínky pro realizaci takových rozhodnutí. Z hlediska poslání služby považujeme za žádoucí taková rozhodnutí, která klientkám přináší vyšší míru autonomie, bezpečí a osobní spokojenosti.

Při práci s klientkami, které nemají potřebu měnit životní strategie a způsoby je naším dlouhodobým cílem minimalizace rizik (bezpečnostních, zdravotních, ekonomických a sociálních) spojených se způsobem života.

Vzhledem ke značné míře sociální stigmatizace klientek služby je dlouhodobým cílem služby přispívat k tomu, aby se klientky z cílové skupiny nestávaly z důvodu stereotypů a společenské stigmatizace oběťmi nespravedlivého a ponižujícího zacházení.

Zásady služby aneb co je pro nás důležité

Zásady poskytování služby vycházejí ze zásad daných Etickým kodexem charity Česká republika. Při naší práci se řídíme těmito zásadami:

  • Zásada respektování důstojnosti klientek
  • Zásada respektování svobodné vůle klientek
  • Zásada odbornosti pracovníků

Okamžitá kapacita: 2