Charakteristika služby

Poslání

Posláním projektu Magdala – Ústecký kraj je poskytovat pomoc a podporu ženám a dívkám, které pracují v oblasti prostituce a sexbyznysu na Ústecku a Chomutovsku. Naší službou se snažíme snižovat negativní dopady spojené s tímto způsobem života jak na klientky, tak i na jejich okolí. Usilujeme rovněž o to, abychom naše klientky motivovali k pozitivním změnám ve způsobu života a vytvářeli pro tyto změny příležitosti.

Našim klientkám nabízíme pomoc při orientaci v jejich životní situaci, poskytnutí osvětových informací týkajících se zdraví a bezpečnosti, poskytnutí ochranných pomůcek, testování na pohlavně přenosné choroby, základní poradenství týkající se zejména oblasti práce, bydlení, zdravotního a sociálního zabezpečení, dluhové problematiky a problematiky rodinných vztahů.

V případě potřeby můžeme klientkám nabídnout zprostředkování dalších návazných služeb zejména v oblasti zdravotnictví a pobytových sociálních služeb.

Cílová skupina aneb pro koho je služba určena
 • osoby komerčně zneužívané - sociální služba je poskytována ženám, které se živí prostitucí.
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy - sociální služba je poskytována ženám, které se živí prostitucí.
Cílová skupina dle věkové kategorie
 • dorost (16 - 18 let)
 • mladí dospělí (19 - 26 let)
 • dospělí (27 - 64 let)

Cílovou skupinou služby jsou ženy, které se příležitostně, či dlouhodobě živí prostitucí v regionech Teplice, Bílina, Chomutov a Klášterec nad Ohří.

Zvláštní pozornost věnujeme ženám, které jsou, či mohou být oběťmi trestné činnosti jiných osob (zákazníků, kuplířů, distributorů narkotik apod.)

Cíle služby

Cílem terénního programu Magdala – Ústecký kraj je:

 • vyhledat a oslovit osoby z cílové skupiny v jejím přirozeném prostředí
 • pravidelně kontaktovat a poskytovat služby klientkám
 • poskytnout klientkám informace o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • pomoc klientkám při řešení nepříznivé sociální situace a aktivně je zapojit do nalezení řešení
 • zvýšit informovanost klientek v oblastech rizikového chování a snižování těchto rizik
 • motivovat klientky ke kontaktu s dalšími sociálními službami a jinými institucemi
 • zprostředkování jiných služeb
 • monitorovat vývoj prostituční scény
   

Při práci s klientkami, které nemají potřebu měnit životní strategie a způsoby, je naším dlouhodobým cílem minimalizace rizik (bezpečnostních, zdravotních, ekonomických a sociálních) spojených se způsobem života. Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršení sociální situace klientky. Nejpříhodnějším cílovým stavem je zlepšení její sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti.

Vzhledem ke značné míře sociální stigmatizace klientek služby je dlouhodobým cílem služby přispívat k tomu, aby se klientky z cílové skupiny nestávaly z důvodu stereotypů a společenské stigmatizace oběťmi nespravedlivého a ponižujícího zacházení.

Zásady služby aneb co je pro nás důležité

Zásady poskytování služby vycházejí ze zásad daných Etickým kodexem charity Česká republika. Při naší práci se řídíme těmito zásadami:

 • Zásada respektování důstojnosti klientek
 • Zásada respektování svobodné vůle klientek
 • Zásada odbornosti pracovníků

Služby terénního programu jsou bezplatné.

Okamžitá kapacita: 2