Osobní asistenční služba


  • Tel.: 326 772 282, 731 402 442
 
Družstevní 1451, Mnichovo Hradiště, 295 01 Vedoucí služby: Vladimíra Havránková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Osobní asistence je terénní sociální služba, kde podpora a pomoc v domácím prostředí slouží jako efektivní nástroj pro zabezpečení bio-psycho-sociálně-spirituálních potřeb uživatelů služby.

Cíle služby:

Hlavním cílem OA je zabránit ohrožení sociálního vyloučení při zachování co největší míry soběstačnosti uživatele a tím podpory zachování lidské důstojnosti při co nejdelší době setrvání uživatele v domácím prostředí.

Jde o podporu uživatelů v zachování jejich způsobu života ve vlastním sociálním prostředí, což znamená, že nebudou muset využívat jiné pobytové sociální služby. Snahou OA je umožnit lidem co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Poslání služby:

  • Základním posláním sociální služby Osobní asistenční služba (dále jen OA) provozované Diecézní charitou Litoměřice je umožnit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí s pomocí OA a blízkých, na základě individuálních potřeb bez časového omezení.

 

Provozní doba terénní formy poskytování: služba osobní asistence se poskytuje bez časového omezení.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Vladimíra Havránková - vedoucí zařízení Mgr. Irena Škopánová - pracovník sociálních služeb