Charitní pečovatelská služba Chomutov


 • Tel.: 474 686 195
 • chops.chomutov962/962ltm.charita.cz
 
Březenecká 4804, Chomutov, 430 04 Vedoucí služby: Jitka Sedláčková, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Poslání

Základním posláním sociální služby Charitní pečovatelská služba (dále jen CHPS) provozované Diecézní charitou Litoměřice je předcházet sociálnímu vyloučení a snižovat míru sociálního vyloučení lidí majících sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

CHPS je terénní sociální služba, kde podpora a pomoc v domácím prostředí slouží jako efektivní nástroj pro zabezpečení bio-psycho-socio-spirituálních potřeb uživatelů služby, čímž předchází působení negativním vlivům jejich sociální izolace. Tímto uživatelům hlavně umožňujeme, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí a mohli zůstat rovnocennými členy společnosti.

Cíle

Hlavním cílem CHPS je podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech, což znamená, že nebudou potřebovat jiné pobytové sociální služby.

 • Podporovat a zachovávat soběstačnost klienta a umožnit mu co nejkvalitnější a nejdelší život v jeho přirozeném sociálním prostředí, dále nabídnout uživateli pomoc žít nezávisle tak, jak to dovolí jeho zdravotní stav, a to i zapůjčením kompenzačních pomůcek.
 • Pomoci uživateli zachovat kontakt se společenským prostředím, tj. s okolím, rodinou a přáteli.

Cílem je pomoci překlenout i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci a na konci tohoto období nebude uživatel CHPS potřebovat pomoc v tak vysoké míře nebo vůbec.

Veškerá pomoc a nabízené služby respektují plně etické principy, jako je právo na důstojnou péči, právo na svá vlastní rozhodnutí a svobodnou volbu.

Uspokojení sociálních potřeb uživatele pomocí pečovatelské služby umožňuje zlepšení jeho psychického stavu a zároveň tím i stavu fyzického. Poskytovaná sociální služba zachovává a rozvíjí důstojný život uživatele.

Cílová skupina

 • Senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením

Zásady poskytování služeb

 • individuální přístup k uživatelům CHPS,
 • profesionalita zaměstnanců CHPS,
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti,
 • zachování lidské důstojnosti – respektování a ochrana práv uživatelů; důvěra sdělení,
 • respekt k soukromí,
 • partnerský přístup k uživatelům služeb (partnerský vztah znamená rovnost mezi uživatelem a pečovatelskou službou),
 • prevence sociálního vyloučení,
 • flexibilita služby,
 • spolupráce s rodinou nebo blízkými uživatele,
 • nestrannost služby.

Okamžitá kapacita: 2

Více informací naleznete na:

Registr poskytovatelů sociálních služeb 

Ke stažení:

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Žádost o poskytování pečovatelské služby 1017.pdf

Souhlas s poskytnutím klíčů.pdf

Smlouva o poskytování sociální služby 0418.pdf

Informovaný souhlas.pdf

Ceník kompenzačních pomůcek.pdf


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jitka Sedláčková, DiS. - vedoucí zařízení