Terénní program sv. Vincent

Provozuje: Diecézní charita Litoměřice
Adresa: nám. Jiřího 29, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Telefon: 412 379 211
E-mail: dmm.jiretin@ltm.charita.cz
Vedoucí zařízení: Bc. Marcela Dvořáčková
Max. okamžitá kapacita: 2 klienti
Působnost: oblasti Šluknovského výběžku (Jiřetín pod Jedlovou a přilehlé obce)
Číslo účtu: 78-5209920257/0100
Provozní doba: St    10 - 12
Pá   12 - 14
Identifikátor služby: 8776742

Poslání

Napomáhat podle filozofie kněze Sv. Vincenta de Paula těm nejpotřebnějším (nejchudším z chudých), kteří se ocitli v obtížné životní situaci a to takovým způsobem, aby neztratili lidskou důstojnost.

Cílová skupina

Osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi.

Cíle terénního programu

Aktivní vyhledávání a kontaktování cílové skupiny v jejich přirozeném prostředí. Nejdříve poskytnout pomoc bez požadavků a poté řešit finanční zabezpečení, evidenci na ÚP, vyřízení dokladů apod.

Popis realizace sociální služby

Pracovníci poskytují službu osobám, které se ocitly v tíživé sociální situaci a nedokáží ji vyřešit vlastními silami, bez pomoci. Služba je poskytována tak, aby tito jedinci měli možnost zapojit se alespoň částečně do běžného života. O službu buď sami zažádají, a to osobním kontaktem v terénu nebo zprostředkovaně přes spolupracující instituce. Také tyto instituce pracovníci kontaktují pro návaznost práce s danými jedinci. Sociální služba je poskytována vždy ve středu od 10.00 do 12.00 hodin a v pátek od 12.00 do 14.00 hodin.

Aktuálně je veden kontakt s 53 klienty, z toho 37 rodin. Opakovaný kontakt je veden u 27 klientů. Bývalé klientky Domova, které se osamostatnily a je jim poskytována služba terénního programu, také tvoří část klientů, v současné době se jedná o 19 klientů z celkového počtu.

Jednání se zájemcem o službu

 • První kontakt s potenciálním klientem patří mezi nejkritičtější body práce. Cílem je navázání, případně udržení spolupráce.
 • Pracovník poskytne základní informace o sobě a zejména o nabízených službách a jejich pravidlech, může poskytnout informační leták, ale především vede rozhovor s klientem, zajímá se o jeho problematiku.
 • V případě, že dojde k souladu mezi zájmy potencionálního klienta a pracovníka, uzavře se ústní smlouva, a dále se individuálně pracuje. Dojedná se cíl, kterého chce klient za pomoci sociální služby dosáhnout, a na něm se poté aktivně podílejí obě strany.
 • Jednotlivé kroky jsou navrženy s ohledem na schopnosti a možnosti klienta, pracovník si neklade žádné podmínky spočívající ve finančních možnostech, registrace na ÚP a další. Nejdříve řeší aktuální stav klienta a poté se zabývá dalšími kroky.
 • Spolupráce může být krátkodobá i dlouhodobá, jednorázová i opakovaná, záleží na konkrétním řešeném problému.
 • Práci pracovníka lze rozdělit na přímou a nepřímou. Přímá práce zahrnuje nejprve aktuální pomoc spočívající v zabezpečení základních potřeb (potravinová pomoc, sociální šatník, řešení zdravotního stavu), neboť bez této pomoci nelze s klientem pracovat dále. Dále sem řadíme rozhovor, doprovody do institucí, apod.
 • Nepřímá práce spočívá ve vedení potřebné dokumentace, vytváření sociální sítě spolupracujících institucí, telefonické intervence a další.

Poskytování služby

Dle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik
 • v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek - minimalizace škod

Zásady a principy terénního programu

 • služba je poskytována anonymně
 • služba je poskytována v souladu s etickým kodexem pracovníka v charitních službách
 • klienti mají přístup k nabízeným službám bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení, zdravotní stav, sociální a ekonomickou situaci
 • respektování volby svobodné vůle
 • bezplatnost
 • dodržování práv klienta
 • nezávislost na službě