Poradenské centrum Litoměřice

Vedoucí služby: Bc. Alena Holcová
Sociální pracovnice: Bc. Marie Haufová
Provozní doba:
Po 10:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Út 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
St 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Čt 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
9:00 – 12:00  terénní forma - dle domluvy s klienty

Objednaní zájemci o službu jsou přijímáni přednostně. Poslední zájemce o službu je přijat minimálně 45 minut před koncem pracovní doby.

Další kontaktní informace o Poradenském centru Litoměřice.

Poradenské centrum Litoměřice je zařízením Diecézní charity Litoměřice a poskytuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. Poradna poskytuje služby ambulantně, formou osobní konzultace. Terénní forma je zájemcům o službu či uživatelům poskytována, jestliže se nemohou ze závažných důvodů do poradny dostavit.

Poslání služby

Naším posláním je být uživatelům partnerem při překonávání a řešení nepříznivých životních situacích krátkodobého i dlouhodobého charakteru, podporovat je při získávání potřebných znalostí, dovedností a informací, které posilují jejich plnohodnotný a bezkonfliktní život. Uživatelům pomáháme orientovat se v každodenním životě a motivujeme je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v nepříznivé situaci.

Cílová skupina

Na Poradenské centrum Litoměřice se mohou obrátit osoby (starší 18 let) v krizi a rodiny s dítětem/dětmi, které se ocitají v různorodých situacích ohrožení nebo nouze, které nezvládají řešit vlastními silami.

Pro koho jsme:

Ambulantní forma služby

 • Osoby v krizi starší 18 let, které nezvládají danou situaci řešit vlastními silami a převážně se zdržují na území Ústeckého kraje.
 • Rodiny s dítětem/dětmi, které nezvládají danou situaci řešit vlastními silami a převážně se zdržují na území Ústeckého kraje.

 

Terénní forma služby

Pro koho nejsme:

Ambulantní i terénní forma služby

 • osoby mladší 18 let bez doprovodu nebo souhlasu zákonného zástupce.

Cíle

Dlouhodobým cílem služby je prostřednictvím poskytování informací a posilování zdatností a kompetencí uživatelů přispívat k sociálnímu začleňování.

Zásady

Služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka. K poskytování služeb a k uživatelům přistupujeme poctivě, pravdivě a otevřeně. Usilujeme o pružný a individuální přístup k potřebám uživatelů služby. Ctíme právo uživatelů služby na nesení rizika a maximálně využíváme síťového charakteru charitní organizace. Služby poradny jsou poskytovány bezplatně. Při poskytování služeb se řídíme Etickým kodexem Charity Česká republika.

Služba poskytuje základní a odborné sociální poradenství.

Základní sociální poradenství

 Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby

b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Odborné sociální poradenství

 Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- zprostředkování navazujících služeb například v případech, kdy jsou k řešení nezbytné či vhodné služby, které Poradenské centrum Litoměřice neposkytuje a v situacích, kde je z jiných důvodů vhodnější využití jiné služby (dopravní obslužnost, vyšší míra specializace na danou problematiku atd.), či si to z jiných důvodů zájemce o službu/uživatel přeje

b) sociálně terapeutické činnosti:

- poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí – podpora a pomoc při řešení situace, se kterou si uživatel neví rady
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Odborné sociální poradenství – hlavní řešená témata:

 • Informace, poradenství (řešení nepříznivé sociální situace, psychosociální podpora)
 • Osobní a jiné doklady (platný občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list, pas atd.)
 • Předcházení rizikovému chování a jeho řešení (domácí násilí, zneužívání, týrání, šikana)
 • Ochrana práv (Listina základních práv a svobod, ochrana politických práv, ochrana práv národnostních a etnických menšin, ochrana hospodářských, sociálních a kulturních práv, ochrana práva na soudní a jinou právní ochranu, ochrana práv v oblasti občanských, sousedských a jiných vztahů, ochrana práv v oblasti rodinných vztahů, ochrana práv obětí trestných činů, řešení situací vyplývajících ze spáchání trestného činu)
 • Finanční a majetková oblast (hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů a exekucí, uzavírání smluv, orientace v insolvenčním řízení, využití sociálních dávek, nakládání s majetkem)
 • Společenské kontakty (navazování a udržování rodinných, partnerských a jiných společenských vztahů)
 • Rizikové chování směřované na vlastní osobu a jeho řešení (rozpoznání soc. patologických jevů směřovaných na osobu)
 • Znalost důsledků rizikového chování
 • Rodičovské kompetence a povinnosti (orientace v oblastech vážících se k rodičovství)
 • Vzdělání (získání znalostí a dovedností)
 • Pracovní uplatnění (hledání pracovního uplatnění, pracovní a jiné uplatnění)
 • Zdravotní péče a kompenzace handicapu (možnosti čerpat zdravotní péči, kompenzace handicapu atd.)
 • Hledání a zajištění bydlení nebo ubytování (vyhledávání vhodného bydlení, získání, zajištění a udržení vhodného bydlení)
 • Udržení bydlení (plnění finančních závazků spojených s bydlením, orientace v nájemní/podnájemní smlouvě)
Informace pro uživatele služby
Leták Poradenského centra DCH Litoměřice

Nouzové, havarijní a mimořádné situace

Projekt je realizován za této podpory:

MPSV, Ústecký kraj, Město Litoměřice, Město Roudnice nad Labem, Město Křešice, Město Bohušovice nad Ohří, Město Štětí, Město Úštěk, Město Liběšice