IROP_CZ_RO_B_C RGB 

Projekt:                        PORADENSKÉ CENTRUM DIECÉZNÍ CHARITY LITOMĚŘICE

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, a tím přispět ke zvyšování zaměstnanosti v regionu. Realizace investice umožní skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi a zároveň napomůže odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými regiony:

 

Výsledek projektu:

Výsledkem projektu bude moderní, funkční a dispozičně vyhovující poradenské centrum skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícího nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. století.

 

Období realizace projektu: 30. 3. 2016 – 28. 2. 2019 

Realizace projektu bude probíhat ve třech etapách:

V etapě 1. probíhaly přípravné práce projektu – vyřízení stavebního povolení, zpracování a předložení žádosti o dotaci, příprava a realizace příslušných výběrových řízení.

V etapě 2. dochází k realizaci stavebních prací dle schválené projektové dokumentace.

V etapě 3. bude probíhat nákup vybavení a kolaudační řízení.

 

Předpokládané celkové náklady projektu:  6 727 998 Kč   

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002151

Kontaktní osoba: Rabasová Zdeňka – Projektový manažer DCH Litoměřice (tel. 603 175 783)