Charakteristika služby

Poslání

Služba Terénní program Sv. Vincenta napomáhá nejpotřebnějším lidem v nouzi, kteří žijí na ulici. Poskytuje poradenství potřebným tak, aby se zmírnily dopady jejich způsobu života. Pracovníka terénního programu potkáte na ulici, kde má možnost navázat rozhovor a kontakt s lidmi v nouzi.

Cílová skupina aneb pro koho je služba určena
 • rodiny s dítětem/dětmi ohrožené bezdomovectvím
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v bytové krizi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života (závislosti, páchání majetkové a trestné činnosti aj…)
 • územní omezení je dáno okresem Děčín, vymezené vyloučené a okrajové lokality – např. Varnsdorf. Lokalita je dána spoluprací a poptávkou okolních obcí
 • osoby doporučené odbory sociálních věcí a zdravotnictví z okolních obcí
Komu službu neposkytujeme
 • Pokud příjemce služby není schopen spolupráce (např. je ovlivněn látkami nebo je agresivní). V tomto případě se osobě nabídne jiný termín.
 • Dále službu neposkytujeme osobám, které nespadají do cílové skupiny nebo žádají službu, kterou neposkytujeme. V tomto případě předáváme informace o jiných dostupných službách.

V rámci terénního programu nabízíme uživatelům pomoc při naplňování základních potřeb uživatele a to v jejich přirozeném prostředí – na ulici, ubytovně, v terénu.

 • Nabízíme sociální poradenství
 • Nabízíme zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Cíle služby
 • Aktivní vyhledávání potřebných a navázání kontaktu
 • Alespoň 1/5 potřebným poskytnout konkrétní pomoc v oblastech:
  • Pomoc při vyřízení dokladů
  • Evidence na úřadu práce
  • Sociální a zdravotní pojištění
  • Sociální dávky
 • Zeschopnění uživatele služby tak, aby si dokázal vyřídit občanský průkaz, rodný list, evidenci na úřadu práce, soc. dávky aj…
Zásady aneb co je pro nás důležité
 • Zásada aktivního uživatele služby – příjemce služby je zapojen do poskytování služby
 • Zásada respektování způsobu života klienta – příjemce podpory má dovednosti k přežití ve svém prostředí, neodsuzujeme ho za to, v čem žije
 • Zásada naplňování potřeb a přání uživatele služby – pracovník nevnucuje příjemcům podpory své představy o jejich životě
 • Zásada přímého jednání – aby se zabránilo zmanipulování pracovníka, vychází pracovník ze znalosti místní komunity, o obtížných tématech hovoří otevřeně, ale citlivě s ohledem na situaci příjemce podpory
Principy terénního programu
 • Princip stabilizace – zastavení prohlubování krize u příjemce podpory tak, aby se mohla situace postupnými kroky zlepšit
 • Princip ochrany práv a svobod – možnost volby, lidská práva
 • Princip rovnoprávnosti – služba i klient jsou v rovnoprávném postavení
 • Princip nediskriminace – o pomoc se může hlásit každá osoba v nouzi.

Okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem: 2

Okamžitá kapacita při práci se skupinou: 10/2  pracovníci