OBSAH

Den Charity v Litoměřicích

Den Charity má sloužit k tomu, aby Charita informovala veřejnost o své činnosti, projektech, aktivitách. Vzhledem k tomu, že sama Diecézní charita Litoměřice organizuje mnoho projektů a aktivit, rozhodli jsme se pro tentokrát v rámci Dne Charity informovat veřejnost podrobněji o jednom vybraném projektu.

Humanitární pomoci a zahraniční rozvojové spolupráci se Diecézní charita Litoměřice věnuje již několik let. Jedním z projektů, jejímž je spoluřešitelem, je také „Socioekonomická stabilizace geograficky a sociálně odloučených komunit“ v Mongolsku. Projekt se zaměřuje na vzdělávání dětí v jejich přirozeném prostředí. Výuka probíhá v tzv. „jurtových školách“ přímo ve stepi. Toto prostředí nabízí spousta námětů rovněž pro fotografy, čehož samozřejmě pracovníci Charity působící v místě využili.

Zhotovené fotografie, společně s nástěnkou představující výše zmíněný projekt, byly vystaveny v prostorách Soukromé střední­ odborné školy (1. KŠPA) v centru města Litoměřice. Vzhledem k tomu, že v budově školy je rovněž centrální školní jídelna, výstavu mělo možnost denně shlédnout stovky lidí, a tak se podařilo informace o charitním projektu dostat do povědomí skutečně velkého množství místních obyvatel, což bylo naším cílem.

(zpět na obsah)


FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA OSLAVILA SVÉ JUBILEUM

V pátek 24. září 2010 oslavila Farní charita Česká Lípa, v rámci Dne Charity, své 10. výročí. V českolipském Jiráskově divadle se sešlo více než 120 hostů, kteří prostřednictvím videoprojekce nahlédli do dávné i současné historie organizace a zároveň si připomněli, proč se svátek Den Charity slaví. Na mnoha místech naší země se oslava památky sv. Vincence z Paula, patrona charitních zařízení, stala již tradicí, ke které se Farní charita Česká Lípa připojila již po třetí.

Ale vraťme se k oslavám samotným. Večer v Jiráskově divadle začal v 17 hodin a skončil  po 21 hodině. V programu, který se prolínal s videoprojekcí, vystoupilo Pěvecké trio občanského sdružení MBHB Česká Lípa a českolipské kapely NVHÚ Mára a křoví, Proti proudu 30 a CzechOut. Ozdobou slavnostního večera pak byla v jeho závěru rocková básnířka a zpěvačka LENKA DUSILOVÁ, jedna z nejoriginálnějších a nejoceňovanějších tuzemských zpěvaček. Po programu, který slovem provázel Petr Němec, čekalo naše hosty pohoštění v Salonku Jiráskova divadla, ve kterém byl prostor k debatám a dotazům.

Touto akcí jsme chtěli přiblížit všem, kteří mají o naši práci zájem, komu všemu a jakým způsobem Farní charita pomáhala a pomáhá a zároveň poděkovat všem našim přátelům, partnerům a sponzorům za jejich dosavadní přízeň. Podle ohlasů, které jsme zaznamenali, se nám podařilo připravit večer plný informací a příjemných kulturních zážitků.

Na připomenutí vydařeného Dne pro naše přátele, si každý účastník odnesl rudé srdíčko s logem a mottem naší organizace.

Zdroj: Zdeňka Čermáková – Farní charita Česká Lípa

(zpět na obsah)


OCH Česká Kamenice

Ve čtvrtek dne 7.října 2010 proběhl v Oblastní Charitě Česká Kamenice Den otevřených dveří a tvz.Olympiáda. Den zahájila v dopoledních hodinách paní ředitelka OCH Štěpánka Kecková, za přítomnosti pana děkana v ČK P. Karla Jordána Červeného, bývalé vedoucí H.S. odboru při MÚ v České Kamenici paní Palečkové a též ostatních zaměstnanců a klientů OCH.

V rámci Olympiády se soutěžilo v karetní hře prší, v šipkách, kuželkách a také ve hře Člověče nezlob se. Díky atraktivním cenám byla účast prakticky stoprocentní a o překvapení nebyla nouze. V poledních hodinách bylo paní ředitelkou Štěpánkou provedeno udílení cen s překvapením pro všechny soutěžící klienty. Den byl zakončen  v odpoledních hodinách opékáním vuřtů na otevřeném ohni pro všechny přítomné.

Přes malé dílčí nedostatky způsobené snahou o co nejlepší průběh všech soutěží, se již nyní těšíme na podobné soutěže v blízké budoucnosti.

 Josef Červenka

(zpět na obsah)


OCH Liberec

Každý rok Oblastní charita Liberec pořádá oslavu Dne charity. Rok 2010 nebyl žádnou výjimkou. Přestože jsme byli všichni vyčerpaní ze srpnových povodní, oslavili jsme tento významný den. Počasí nám přálo, byl velmi krásný podzimní den zalitý sluncem. Akce se konala na nádvoří Domova pokojného stáří – Domova sv. Vavřince v Chrastavě.

Bylo pozváno mnoho významných hostů, odpolední program nám přišly oživit mladé slečny s vystoupením sportovního aerobiku, celým odpolednem nás hudebně provázeli chlapci z VÚDM v čele s panem Kotlárem, který jejich hudební těleso vede. Všichni pozvaní i obyvatelé Domova se příjemně bavili, hudba hrála k tanci i k poslechu, bylo připraveno malé občerstvení a všichni zúčastnění si odpoledne velmi pochvalovali.

Zlatým hřebem dne bylo předání geriatrického křesla pro seniory z Domova sv. Vavřince od zástupců společnosti Knorr Bremse a následné vyhlášení soutěže, kterou vyhlásila ředitelka Oblastní charity Liberec Ing. Marie Jandíková a o níž jste se mohli dočíst v minulém vydání Občasníku. Zadání i téma bylo předem dané „Jak známe organizaci ve které pracujeme“, Úkolem bylo vytvořit nástěnku na téma Charita a vše o ní.

Soutěžily mezi sebou všechny tři Domovy Oblastní charity Liberec. Díla byla tak zdařilá, že nebylo možné rozhodnout, která z nástěnek obdrží první místo. Nakonec paní ředitelka rozhodla, že vyhrávají všichni a všechny kolektivy Domovů byly odměněny stejným darem. Přestože ve vyhlášení soutěže jsme uváděli, že vítězný Domov obdrží sladkou odměnu, k velikému překvapení všech zúčastněných zástupci jednotlivých Domovů obdrželi celý jeden metr trvanlivého salámu Vysočina. Nástěnky budou moci návštěvníci Domovů shlédnout přímo v jednotlivých Domovech, protože se stanou součástí stále expozice.

(zpět na obsah)


Den Charity v Oblastní charitě Most

"Den Charity" oslavila Oblastní charita Most formou prezentace putovní výstavy v rámci tříletého přeshraničního projektu s výmluvným názvem "Společně vážit nové cesty", jehož německým partnerem je Charitní svaz Drážďany.

Vernisáž se uskutečnila 16. září ve 14.00 hodin v kulturním domě v Duchcově, kde bylo současně vzpomenuto pěti let od založení tamního azylového domu, jehož provozovatelem je mostecká Charita a který funguje a pomáhá řešit sociální problematiku ke spokojenosti jeho klientů i města. O pěkný hudební rámec se postarala Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka Duchcov.

Na výstavě se představují charitní zařízení z Mostu, Litvínova a Oseka, němečtí partneři přibližují svou činnost z okolí Drážďan, zaměřenou zejména na rozvoj dobrovolnictví, kam společně směřujeme. Ředitelka Oblastní charity Most Eva Čenkovičová připomněla ve svém úvodním projevu mj. začátky působení v Duchcově i současnou rozvinutou sociální nabídku a její perspektivy. Zástupkyně Charitního svazu Drážďany Petra Schröter představila společný tříletý projekt a vedoucí azylového domu Iveta Holomojová seznámila přítomné s posláním a fungováním tohoto zařízení. Tajemnice města Duchcova poděkovala za poskytované sociální služby a vyzdvihla záslužnost práce všech charitních zaměstnanců.  Prvky výtvarného umění vnesli dlouholetí dobrovolní spolupracovníci Charity Eliška a Jaroslav Vodičkovi z Meziboří. Výstava potrvá do konce září.

Dne Charity se dále zúčastnili zástupci  Kulturně-uměleckého spolku města Oederan. Jsou to dlouholetí přeshraniční partneři naší spolupráce s dětskými kluby z Mostu a Oseka a předsedkyně tohoto spolku Erika Wünsch  vyslovila další pozvání na německou stranu Krušných hor pro naše děti.

Součástí celé akce byla i návštěva Azylového domu, kde na "Den otevřených dveří" jeho zaměstnanci a klienti připravili neuvěřitelně krásné přijetí, výzdobu a především přátelskou atmosféru.

Den Charity v Duchcově byl zahájen na radnici dopoledním přijetím zahraniční delegace a vedení Charity starostou a zástupci města, kteří vysoce hodnotili důležitost a úroveň Oblastní charitou Most poskytovaných sociálních služeb, po němž následovala prohlídka zámku.  Den Charity byl oslaven důstojně a akce splnila svůj účel. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Brigita Janovská

(zpět na obsah)


OCH Rumburk

Stejně jako vloni oslavila i letos Oblastní charita Rumburk  den 27. září, který Česká biskupská konference ustanovila jako Den Charity. Tento den si totiž každoročně připomínáme památku sv. Vincence z Paul – kněze, jehož snahou bylo pomáhat dětem i starcům, dívkám i matkám, chudým, nemocný i vězňům.

Oblastní charita Rumburk (dříve Farní charita Rumburk) v tento den otevřela své dveře veřejnosti a po úvodním proslovu ředitelky Martiny Škodové byla dalším bodem programu tisková konference. Jejím tématem bylo motto „Prevencí proti chudobě“, což je vlastně i název projektu, do kterého je rumburská poradna zapojena.

„Chudoba je zde velmi aktuálním tématem a pro nás je důležité se naučit tento problém vnímat realisticky, postavit se mu čelem. S tím velmi úzce souvisí i nízká nejen finanční, ale i právní gramotnost především starších osob.“ – sdělila přítomným na tiskové konferenci vedoucí Občanské poradny Rumburk Pavla Nekudová. Kromě jiného také předala přítomným informace a své zkušenosti z poradenské praxe. Současně upozornila, že od 1. září 2010 je již v provozu nově otevřené detašované pracoviště rumburské poradny právě ve Šluknově.

Svůj příspěvek na tiskové konferenci přednesl i pan Mgr. Karel Diviš, dlouholetý člen Rady Oblastní charity Rumburk a pan Stanislav Skalický, ředitel Asociace občanských poraden Praha.

Autor: Martina Škodová,  ředitelka OCH Rumburk

 

(zpět na obsah)


OCH Sobotka

Dne 21.9.2010 se konal Den Charity v Sobotce v Domě společenských funkcí. Celá akce byla plánována v Centru Oblastní charity Sobotka pod vedením ředitelky Libuše Kollové, která oficiálně uvítala hosty akce.  Akci bravurně moderoval pan Ing. Pálka. Do Sobotky zavítalo i 14 obyvatel Domova pokojného stáří Libošovice, kteří přijeli speciálním autobusem pro vozíčkáře. Začátek patřil děvčatům ze ZŠ v Sobotce. Lentilky, jak si říkají, předvedly svoje taneční umění a všem se velmi líbily.

Úvodní slovo měla pí. ředitelka L. Kollová. Zdůraznila, že hlavním cílem tohoto setkání je představit naše sociální služby široké veřejnosti. Dále pak vyzdvihla pomoc, kterou nám poskytuje kraj i přilehlé obce. Pokračoval pan prezident Diecézní charity Litoměřice P.Józef Szeliga, který poděkoval všem zúčastněným. Starosta Sobotky pan Stanislav Tlášek a pan starosta obce Libošovice Josef Ort vyzdvihli sociální služby sobotecké Charity.

Naši milí hosté mohli navštívit připravené stany. V prvním stanu byly připraveny dokumenty, informační letáky a ročenky, kde si zájemci o sociální služby mohli s pomocí paní Najmanové vybrat tištěné údaje, které je zajímaly. Na obrazovce mohli vidět sestřih života seniorů v Domově pokojného stáří v Libošovicích i mimo něj. Ve druhém stanu se představil Domov pokojného stáří Libošovice – zastoupený panem vedoucím Ing. Macounem. Rehabilitační pracovnice ukázala všem seniorům v blízkosti podia rehabilitační pomůcky a zároveň demonstrovala ,,Schodolez“ . Dobrovolníkem pro ukázku se stal prezident P. Józef Szeliga, který si sedl na invalidní vozík a paní Turynová všem ukázala jak se tímto „Schodolezem“ může vystoupat po schodech nahoru, nebo pomalu spustit dolů. Přímo na místě byla možnost kontroly hladiny cukru a krevního tlaku od naší vrchní sestry J. Rulcové. Zájem o tyto úkony byl veliký. Pan Mgr. Kutek odpovídal zájemcům na otázky týkající se sociální péče a možnosti příjmu uživatele do DPS Libošovice. S některými si domluvil schůzku, a protože následující den byl také Dnem otevřených dveří, byla návštěva Domova pokojného stáří pro všechny zájemce nasnadě. Ve třetím stanu se prezentovala Charitní pečovatelská služba zastoupená slečnou Hedvikou Bruchovou, DiS.. Dále se nám v programu ukázala vlastenecko-dobročinná obec Baráčníků se svými nádhernými kroji. Program pokračoval ukázkou cvičených pejsků pro seniory – Canisterapií, která všechny přítomné velmi zaujala. Orientální tanec a mužoreti z taneční skupiny Arthroza sklidily bouřlivý potlesk. Celým dnem nás provázela kapela Příchvojanka.

V široké nabídce voňavých dobrot mohli návštěvníci ochutnat např. medovník, koláč, štrůdl s jablky, preclíky, utopence apod. To vše bylo dílem zaměstnanců OCH Sobotka. Dalším velkým hitem a lákadlem byly jednohubky, které vyrobily naše dobrovolnice pod vedením Blanky Pálkové. Neskutečné variace barev a chutí uchvátily nejednoho mlsouna. Ovšem kuchařinky z DPS Libošovice se také nenechaly zahanbit. Žloutkové věnečky Marušky Barešové se jen rozplývaly na jazyku a domácí buchty plněné mákem, povidly, tvarohem a jablky jakbysmet. Hladové žaludky zasytila grilováná klobása a žízeň uhasila svijanská jedenáctka. Občerstvení zajišťovaly paní Kupcová, Vaňková, Bočková a Jandíková.

Jelikož je Charitní pečovatelská služba v Sobotce stále jakýmsi benjamínkem v porovnání s ostatními projekty Oblastní charity Sobotka, zvláště pak ve srovnání s Domovem pokojného stáří v Libošovicích, považovali jsme Den charity za příležitost, jak se ukázat široké veřejnosti a představit jí naše služby, o kterých mnozí ani netušili.

Charitní pečovatelská služba se prezentovala v jednom ze stanů, jehož součástí byla i výtvarná dílna, neboť vedoucí pečovatelské služby je zároveň i ergoterapeutkou v Domově pokojného stáří v Libošovicích a tak trochu chtěla tento den ozvláštnit kreativní tvorbou, kterou si budou návštěvníci moci sami vyzkoušet. Zvolila proto výrobu ručního papíru, neboť je přesvědčena, že ne každý tuto techniku zná. Jelikož byla pro akci vyčleněna celá zahrada, nebyl problém s místem, a tak hlavně dětští návštěvníci v čele s malými mažoretkami mohli pracovat s papírovou kaší až do pozdního odpoledne, kdy došel materiál. Nejen děti se však zajímají o rukodělné práce, i účastnice z řad baráčníků se například zajímaly o ubrouskovou techniku apod. Součástí stanu byla i výstava výrobků klientů Domova pokojného stáří v Libošovicích, které byly nabídnuty k prodeji, čehož návštěvníci k našemu potěšení hojně využívali.

Samotná prezentace pečovatelské služby se skládala jednak z jednotlivých dokumentů, které popisovaly službu v celém jejím měřítku, od základních kontaktních informací přes její poslání až k ceníku jednotlivých nabízených úkonů, tak i z fotografií z terénu, které pomohly lépe ilustrovat práci našich pečovatelek.

Na celém slavnostním dni nás nejvíce těšil zájem ze strany veřejnosti i obyvatel místního domu s pečovatelskou službou, kteří procházeli jednotlivými prezentacemi, tu si nechali změřit tlak, tu získali informace o kompenzačních pomůckách, koupili si na památku nějaký výrobek a zjistili, co musejí udělat proto, aby k nim přišly pečovatelky provést úklid v domácnosti nebo jim přivezly oběd.

Den charity se podle mého názoru vydařil a přilil více optimismu a chuti do žil všem charitním pracovníkům, kteří se na něm podíleli. Tak příští rok znovu a ještě lépe. Večer proběhlo grilování, kterým tento den končil.

Ve středu 22.9. následoval den otevřených dveří v Domově pokojného stáří v Libošovicích. Ze Sobotky a blízkého okolí k nám přijelo asi 25 zvědavých návštěvníků. Všichni obdivovali naši zahradu, kapli, jídelnu a kuchyň. Také si prohlédli některé pokoje uživatelů. Počasí nám přálo, celé dva dny byly prosluněné a Den Charity se u nás opravdu vydařil.  

Zaměstnanci OCH Sobotka

(zpět na obsah)


OCH Teplice

Oblastní charita Teplice pojala Den Charity poněkud netradičně, ale za to velmi účelně. Vzhledem k tomu, že sídlí v ne příliš frekventovaných místech města, nezvolila velmi častou formu dne otevřených dveří, či jinou akci, na kterou by zájemci museli dojít přímo do prostor samotné Charity. Řídili se příslovím :“Když nepřijde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi.“, a sami vyrazili do ulic města, aby šířili povědomí o činnosti Charity mezi lidmi.  Prostřednictvím malých skupinek rozdávali v obchodních domech v Teplicích propagační materiály Charity případně odpovídali na dotazy obyvatel o charitních projektech.

Domníváme se, že se tato praxe osvědčila a určitě se zvýšilo povědomí veřejnosti o Charitě v našem regionu, což bylo naším záměrem.

(zpět na obsah)