Charitní pečovatelská služba

Cíle služby CHPS

Pečovatelská služba je sociální službou určenou k podpoře cílové skupiny lidí majících sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Význam služeb CHPS pro jednotlivce i celou společnost spočívá v maximální možné podpoře uživatelů služby tak, aby si udrželi a dále rozvíjeli své přirozené vztahové vazby. Dále služba podporuje uživatele služby v začleňování do života běžné populace a místního společenství a motivuje je k činnostem, které k tomu napomáhají.

Cílová skupina

  • senioři
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením

Poslání

Poslání sociální služby Pečovatelské služby (dále jen PS) provozované Diecézní charitou Litoměřice je předcházet sociálnímu vyloučení a snižovat míru sociálního vyloučení lidí majících sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. CHPS je terénní sociální služba, kde podpora a pomoc v domácím prostředí slouží jako efektivní nástroj pro zabezpečení bio-psycho-socio-spirituálních potřeb uživatelů služby, čímž předchází působení negativním vlivům jejich sociální izolace.