IROP_CZ_RO_B_C RGB 

 

Projekt:                        PORADENSKÉ CENTRUM DIECÉZNÍ CHARITY LITOMĚŘICE

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, a tím přispět ke zvyšování zaměstnanosti v regionu. Realizace investice umožní skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi a zároveň napomůže odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými regiony.

Výsledkem projektu bude vznik poradenského centra skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícího nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. století.

Jednotlivými dílčími cíli tedy je:

  • zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu s vysokou koncentrací osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených;
  • vybudování odpovídajícího zázemí pro pracovníky a klienty;
  • optimalizace podmínek pro poskytování sociálního poradenství více osobám najednou;
  • zvýšení materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. Století;
  • vznik prostor pro realizaci služeb v novém formátu – služby komunitního a skupinového charakteru;
  • odpovídající pozitivní vliv na proces sociální inkluze a množství sociální patologie ve společnosti;
  • zvýšení zaměstnanosti

 

Období realizace projektu:                                     30. 3. 2016 – 28. 2. 2019 

Předpokládané celkové náklady projektu:            6 727 998 Kč   

Číslo projektu:                                                          CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002151

Kontaktní osoba: Veselá Zdeňka – Projektový manažer DCH Litoměřice (tel. 603 175 783)